Search
پکیج کامل پارک دلفین کیش

پارک دلفین کیش

رزرو پکیج کامل تفریحات پارک دلفین با تخفیف ویژه به مدت محدود !!(ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎ ، کلاﺳﯿک ﺷﻮ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎغ پرندگان)
799,000 تومان
خرید مطمئن

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت ریالی و امن

پرداخت توسط تمامی کارهای عضو شبکه شتاب

ارسال فوری تیکت

تحویل سریع تیکت خریداری شده

ضمانت بازگشت وجه

در صورت تعطیلی مجموعه‌ها

قوانین و مقررات
 • ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺖ پذﯾﺮش:15دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎﻧﺲ
 •  ﻣﺒﻠﻎ پرداختی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ دﻟﻔﯿﻦ ﺷﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دﯾگر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت راﯾگان اﺟﺮا ﻣﯿگردد.
 • ﺑﻠﯿﻂ را در کل زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘه باشید.
 • ﺑﻠﯿﻂ کودکان زﯾﺮ دو ﺳﺎل ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ راﯾگان و ﺑﺮاي کودکان دو ﺗﺎ چهار ﺳﺎل اﻟﺰاﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ کودك 380,000ﺗﻮﻣﺎن ﻟﺤﺎظ می گردد که ﺻﺪور آن ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﺮ در پارك اﻧﺠﺎم می گردد.
 • ورود دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.
 • ورود ﻫﺮگوﻧﻪ کالسکه ﺑﻪ کلیه ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮداد ﺑﻠﯿﻂ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﺎ 24ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع سانس 10%، ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع سانس 40%، ﺑﯿﺶ از ﯾک ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع سانس 70%از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ کسر می گردد. ( کمتر از ﯾک ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع سانس ﺑﻠﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد می ﺑﺎﺷﺪ.)
مسیرهای دسترسی
توضیحات بیشتر

قوانین و شرایط پارک دلفین کیش

– بلیط پارک دلفین کیش برای کودکان زیر دو سال با ارائه کارت شناسایی رایگان است.– بلیط صادر شده امکان استفاده آنی و لحظه ای را دارد.– محدودیتی برای تعداد خرید بلیط پارک دلفین کیش وجود ندارد.-ﺑﺮاي کودکان دو ﺗﺎ چهار ﺳﺎل اﻟﺰاﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ کودك 380,000ﺗﻮﻣﺎن ﻟﺤﺎظ می گردد که ﺻﺪور آن ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﺮ در پارك اﻧﺠﺎم می گردد.-ورود دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.ورود هرگونه کالسکه به ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ-اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت پارك دﻟﻔﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻮده است.-ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮداد ﺑﻠﯿﻂ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮوﯾﺲ10%، ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮوﯾﺲ40%، ﺑﯿﺶ از ﯾک ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮوﯾﺲ70%از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ کسر می گردد (کمتر از ﯾک ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻠﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد می ﺑﺎﺷﺪ)-پارک دلفین کیش در سانس عصر از ساعت 15:30 تا 19 آماده خدمت رسانی به شما است.– به تاریخ اعتبار بلیط خود توجه کنید.-ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺖ پذﯾﺮش، 15 دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎﻧﺲ می باشد.-ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎ، کلاﺳﯿک ﺷﻮ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎغ پرندگان (آکوارﯾﻮم آب ﺷﻮر) ﺗﻌﻄﯿﻞ می ﺑﺎﺷﺪ-در ﺿﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ پرداﺧتی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ دﻟﻔﯿﻦ ﺷﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دﯾگر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت راﯾگان اﺟﺮا ﻣﯿگردد.ﺑﻠﯿﻂ را ﺑﻪ ازاي ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺮات چاپ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺑﻠﯿﻂ در کل زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ (از پذﯾﺮش درب اﺻلی پارك ﺗﺎ پذیرش دﻟﻔﯿﻦﺷﻮ) ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ اﻟﺰامی می ﺑﺎﺷد.

معرفی پارک دلفین کیش

پارک دلفین کیش یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های گردشگری و سرگرمی در جزیره کیش است. این پارک طبیعت‌بان دلفین‌ها را در تعامل با گردشگران قرار می‌دهد و فرصتی برای دیدار نزدیک با این موجودات هوشمند فراهم می‌کند. در ادامه، توضیحات بیشتری درباره پارک دلفین کیش ارائه شده است:
 1. مکان: پارک دلفین کیش در جنوب جزیره کیش، در نزدیکی سواحل دریای عمان واقع شده است. این پارک در فاصله کمتر از 10 کیلومتری از شهر کیش و فرودگاه بین‌المللی کیش قرار دارد.
 2. نمایش‌های دلفین ها: در پارک دلفین کیش، نمایش‌های زنده دلفین‌ها برگزار می‌شود. در این نمایش‌ها، دلفین‌های آموزش دیده به اجرای حرکات شگفت‌انگیز و هوشمندانه در آب پرداخته و تعاملی نزدیک با مخاطبان خود برقرار می‌کنند. این نمایش‌ها علاوه بر سرگرمی، ارزش آموزشی و آگاهی‌بخشی نیز دارند.
 3. تعامل با دلفین‌ها: در پارک دلفین کیش، گردشگران می‌توانند در برخی بخش‌ها با دلفین‌ها تعامل داشته باشند. این شامل شنا با دلفین‌ها، آموزش و اجرای حرکات ساده با دلفین‌ها و عکاسی با دلفین‌ها می‌شود. این تجربه به گردشگران امکان می‌دهد با نزدیک شدن به دلفین‌ها، از هوش و زیبایی این موجودات لذت ببرند.
 4. مرکز آموزشی: پارک دلفین کیش همچنین یک مرکز آموزشی دارد که به عنوان مرکزی برای آموزش و پژوهش در زمینه دلفین‌شناسی فعالیت می‌کند. در این مرکز، علاقه‌مندان به مطالعه و آشنایی بیشتر با دلفین‌ها می‌توانند از دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها استفاده کنند.
 5. فضاهای دیگر: علاوه بر نمایش‌های دلفین، پارک دلفین کیش دارای فضاهای دیگری نیز هست. این شامل رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، باغ‌ها و فضاهای سبز است که برای استراحت و تفکر در آرامش محیطی طبیعی، مناسب هستند. در این فضاها، گردشگران می‌توانند از تنوع غذایی در رستوران‌ها لذت ببرند، اقلام یادگاری را از فروشگاه‌ها خریداری کنند و در باغ‌ها و فضاهای سبز، آرامش و طبیعت را تجربه کنند.
 6. حفاظت محیطی و آموزش: پارک دلفین کیش نه تنها در ارائه سرگرمی برای گردشگران نقش دارد، بلکه نقش مهمی در حفاظت محیط زیست و آموزش عمومی نیز دارد. با توجه به اهمیت حفاظت از دلفین‌ها و حفظ تعادل اکوسیستم دریا، پارک دلفین کیش به برگزاری برنامه‌های آموزشی برای شناخت بهتر از دلفین‌ها و حفاظت از آنها می‌پردازد. از طریق این برنامه‌ها، گردشگران و بازدیدکنندگان می‌توانند اطلاعات بیشتری در مورد زندگی و ویژگی‌های دلفین‌ها کسب کنند و درک بهتری از اهمیت حفاظت از این موجودات و محیط زیست دریا داشته باشند.
 7. برنامه‌های ویژه: پارک دلفین کیش در طول سال برنامه‌های ویژه‌ای برگزار می‌کند. این برنامه‌ها شامل رویدادهای مذهبی، جشنواره‌ها، نمایش‌های خاص و فعالیت‌های تفریحی است. این برنامه‌ها با هدف جذب بازدیدکنندگان بیشتر و ارائه تجربه‌های منحصربه‌فرد و سرگرم‌کننده برای گردشگران برگزار می‌شوند. برای مثال، ممکن است یک جشنواره موسیقی یا نمایش هنری در پارک برگزار شود که گردشگران را به سوی پارک جذب کند و تجربه‌ی بی‌نظیری را برای آنها به ارمغان بیاورد.
با استفاده از تنوع فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف، پارک دلفین کیش به گردشگران فرصت می‌دهد تا لحظاتی شگفت‌انگیز و خاطره‌انگیز را در محیطی طبیعی و سرسبز تجربه کنند. همچنین، با توجه به تلاش‌های پارک در حفظ محیط زیست و آموزش عمومی، این پارک مقصدی برای ترفیع اطلاعات و آگاهی عمومی درباره حفاظت از دلفین‌ها و جانداران دریایی نیز هست.
پیشنهاد مطالعه: پارک برفی پنگوئن کیش

دیگر گونه های جانوری و گیاهی پارک دلفین کیش

پارک دلفین کیش علاوه بر دلفین‌ها، شامل مجموعه‌ای از گونه‌های جانوری و گیاهی دیگر نیز می‌شود. این پارک به منظور ایجاد یک محیط طبیعی و تعاملی برای آموزش، تفریح و حفظ تنوع زیستی، از گونه‌های مختلف جانداران و گیاهان متنوع میزبانی می‌کند.پنگوئن‌ها در پارک دلفین کیش به عنوان یکی از جذاب‌ترین جانوران حضور دارند. این پرنده‌های آبزی زیبا و دوست‌داشتنی در استخرهایی با آب و هوای مناسب و فضای مناسب برای آشنایی با گردشگران به نمایش درآمده و آنها را سرگرم می‌کنند.پارک دلفین کیش همچنین محل اقامت لاک‌پشت‌های دریایی است. این جانوران با پوست سخت خود و شناوری طبیعی خود، توجه گردشگران را به خود جلب می‌کنند. با توجه به آموزش‌های مربیان، گردشگران می‌توانند با این جانوران زیبا و دوست‌داشتنی در ارتباط بوده و از نزدیک با آنها آشنا شوند. به علاوه شیر دریایی شمالی، شیر دریایی جنوبی، گربه دریایی شمالی و گراز دریایی هم در این پارک حضور دارند.در پارک دلفین کیش، همچنین می‌توانید گونه‌های مختلفی از گیاهان را مشاهده کنید. این گیاهان شامل درختان، گیاهان آبزی، گل‌ها و گیاهان تزیینی می‌شوند. آرایش منظره‌ها و باغ‌ها با استفاده از این گونه‌های گیاهی، زیبایی و جذابیت بیشتری به پارک می‌بخشد.در کل، پارک دلفین کیش با میزبانی گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی، به گردشگران فرصت می‌دهد تا به تنوع زیستی آبی دسترسی پیدا کنند و از نزدیک با این موجودات زیبا و دیدنی در ارتباط باشند.

جمع بندی

پارک دلفین کیش با داشتن مجموعه‌ای گسترده از جانوران دریایی و فضاهای طبیعی زیبا، جذابیت‌های فراوانی برای بازدیدکنندگان خود دارد.پارک دلفین کیش با تنوع گونه‌های جانوری، نمایشات دلفین‌ها، آموزش‌های مفید و فضاهای طبیعی زیبا، یک مقصد جذاب برای گردشگران علاقه‌مند به جانوران دریایی است. این پارک فرصتی فراهم می‌کند تا با جانوران دریایی در ارتباط بوده و از تجربه‌های بی‌نظیری در دنیای دریا لذت ببرید.می توانید برای خرید بلیط پارک دلفین کیش به سایت مسترتیکت مراجعه کنید یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
سوالات متداول
برنامه‌های پارک دلفین کیش چیست؟+
در حال حاضر دلفیناریوم، باغ پرندگان و کلاسیک شو فعال هستند.
ساعت بازدید پارک دلفین کیش چه زمانی است؟ +
همه روزه از 16:00 الی 20:00
بازدید از پارک دلفین ها کیش چقدر طول می کشد؟+
برای بازدید از مجموعه کامل پارک دلفین ها و استفاده از برنامه دلفین شو، کلاسیک شو و باغ پرندگان حدودا به 4 ساعت زمان نیاز دارید. برنامه پارک دلفین های کیش معمولا به این صورت اجرا می گردد: باغ پرنــدگان از ساعت 16:30 تا ساعت 17:30 کلاسیــک شو از ساعت 17:45 تا ساعت 18:30 دلفیـــن شو از ساعت 18:45 تا ساعت 19:30

1 دیدگاه برای پارک دلفین کیش

 1. مصطفی

  با سلام
  من خودم نرفتم بلیط برای پدر و مادرم که چند سال پیش رفته بودن خریدم که اونها رضایت داشتند و گفتند نسبت به چند سال قبل فرق کزده و از جنگ شبانه رضایت بیشتری داشتند

  • saeedshourvazi

   سلام و درود
   خوشحالیم که رضایت داشتین
   ممنون از همراهی شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *